משחק ההובג תצלפמ רוטקוד באינטרנט

                                  Monster High Ear Doctor קחשמ

ההובג תצלפמ רוטקוד (Monster High Ear Doctor):

.םהב לפטי ונחנאו תוצלפמ תטיסרבינוא ךלנ ,רוטקוד ןזואה ההובג תצלפמ קחשמב .דואמ באוכ םהלש םיינזואה וישכעו עודי אל םוהיז וחקל םהמ המכ .םתוא אפרל םהל רוזעל בייח התא .ולש ה'צנוק ןזואה תא ןוחבל אסיכה לע לפוטמה תא םישל ,תישאר .םילבוס םה הלחמ וזיא עובקל ידכ תוקידב תחקל ךירצ התא .לופיטה תא ליחתהל ידכ תופורתו םידחוימ םילכ תחקל לוכי התא ,ןכמ רחאל .ךלש תולועפה ףצר תא ךל רמאתש הרזעב שמתשה ,קחשמה ךלהמב תויעב ךל שי םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות