משחק רצח לש ירפכ באינטרנט

                                  Villagers of Farmyard קחשמ

רצח לש ירפכ (Villagers of Farmyard):


.םינוכיס תחקל בהואו תואקתפרה בהוא ןיטסירכו קראמ .ךלש הווחה תא תונבלו רפכהמ קחרה אל המדא תקלח תונקל הנורחאל וטילחה םה .ןכש רפכמ לגרה תא םישכור םירקבמ ןאכו ,הברה שי הווחב הדובע .םישורד םיצפחו םיטירפ אוצמל תוריהמב ,תוחוקל ,תוחוקלל רשפאל ידכ ריעצה םילעבל רו .רבכעה םע ךשמה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע