משחק Mythballs ילש ןטקה אבצה באינטרנט

                                  My Little Army Mythballs קחשמ

Mythballs ילש ןטקה אבצה (My Little Army Mythballs ):

.תואבצה ינשל קלוחמ לכ ,תויפה רעי תוביטחב .שחנה רובע םירחאו ,קנע ףוק לע תכלל וטילחה םקלח .םילייח קיעזהל ךרוצ שי רשא ,היגרנא ךל ונתני םיצעה .םהלש תוישיאה תולוכיה םילייח לש חותיפו רופיש לע האצוהש תויהל לוכי רשא תודחוימ .אפרמ ,םסוק ,םחול ,תשק :םינוש םינוויכב תומדה תא חתפל לוכי התא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות