משחק רעי יאבכ תלצה באינטרנט

                                  Fireman Forest Rescue קחשמ

רעי יאבכ תלצה (Fireman Forest Rescue):

.חטש בכר תיאבכ גהנ - התא יכ ,וישכע חונל ךירצ אל התא ,ךכמ ענמיהל ןתינ אל שאהו ם .םיתובע תורעיו םישיבכה ובש ,הנרובעת אל תוילנויצנבנוק תוינוכמ ובש ךלש םרוגה תיא .תועבגה ךרד תונידעב ספטמ התאש ןמזב ,לודג עטמ סורהל לוכיו תוריהמב וב חקלתה ,שאה .תובכל המ ול היהיש ידכ ,ךרדה ךרואל םימה ףוסא