Car Drift קחשמ

בכר טפירד (Car Drift):

?הז תא םיעמוש םתא .תררחסמ תוריהמב קר ףחסיהל תינוכמ עמשיהל לוכי אל ,ריבעהל רשפא יא הז לילצ .תילמיסקמ ףחסיהל קחרמה םע ןמז םומינימב לולסמה רבוע ,עונמה הסכמל תחתמ הלאה םיסו .םיבכוכה לכ ףוסיאו ףחסיהל ךותב תינוכמה תא ריאשהל ,ורותב דחא לכ תחקל ךירצ התא .האבה היינפה לא הצירמה תא רזפל רוזעל nitrouskoreniya הרוצב דמחנ סונוב היהי לול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות