משחק Tittu 4 יננאו באינטרנט

                                  Tittu And Annie 4 קחשמ

Tittu 4 יננאו (Tittu And Annie 4):

.םשב יננ לע ףוצחה לותחה לש רטפיהל החלצה אלל הסנמ תרתוכ .רוחבה תא בוזעל םיצור וניאו תיבה לש םינוש םיקלחב םיריתסמ םיימומרע םייח ילעב .עגנ דחא ףא היהי הז ,תויחל תיבה לעב עירפהל אלו הוולשב גהנתה לותחה םא .ררקמב רתתסמ ,חבטמל רהמו ןוילעה ףדמהמ ושאר ירוביג םיעוצעצה לע חנצ אוה ,םויה .ררקמב לכוא היהי אל תרחא ,לבנה תא קתנל לוכי התא ,יוצר אל ירמגל הז .יננא ןוסאה םע דדומתהל תומדה רוזעל ךיא לע בושחת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות