משחק Farm ץחל באינטרנט

                                  Click Farm קחשמ

Farm ץחל (Click Farm ):

.חלצומ הווחה קסע תונבל לוכי התא ,ילאוטריווה םלועב רבכעה לע תוציחל לבא ,טושפ ךכ .ןיתמהל רשפא המו ,הליחתכלמ רפשש ,ריהמ חוור לבקל ידכ ,הדשב עורזל םיערז המ רוחבל .רחואמ רתוי הברה לבא ,הלש תויבויחה תואצותה איבי טלחהב רבכעה תבשחמ תציחל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות