משחק 2016 תפולא באינטרנט

                                  The champions 2016 קחשמ

2016 תפולא (The champions 2016 ):

.םירחבנ םיפולא לכ הענ ,הלבטה לש האצותה תא תונשל ידכ ךתלוכיבש תיבל האב תופילאה .עיבגה תא תחקלו ביריה תא סיבהל ,םלועה לש םילודגה םינוידטצאה ללכב תומאתה תולבל .ירסומ קופיס איבהל אלו ךרעומ תצק ,ץמאמ הברה ילב חיוורה ,לק ןוחצינ הזש בושחת לא .החילש םירבוע םינקחש להנל ,רבכעה םע ךשמה