Naruto Monster Bike קחשמ

וטוראנ תצלפמ ינפוא (Naruto Monster Bike):

.יבוניש םלועהו ועיגה תויגולונכט .הנושארה םעפב םיעמוש םהש לילצ יכ ,עונמ שער שגרנ רפכה לכ הלעה .יתימא עונפוא הנוק תיבמופ הריכמב הזה ףוצחה וטוראנ .רזפתהל םיינפואה תא ןזאל ידכ הרקא'צ תועצמאב ,תועבגה תא שובכל תונמאה תא דמול או .תועבג רבגתהל ,תומרה לכ תא םלשה .בוש המרה תא ליחתהל ךירצ התא ,םיינפואה תריבש ידי לע יכ ,רהזית

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות