משחק טיינ סובוטוא תגיהנ :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Knight Bus Driving קחשמ

טיינ סובוטוא תגיהנ :רטופ יראה (Harry Potter: Knight Bus Driving):

.סובוטוא גהנכ לעפי רטופ יראה ,םויה .ךכב ול רוזעל ואוב .ונינפל םה םידימלת ובש םימסק תומוק תנוכמ .סטרווגוהל תובכרל הנחתה יהוז - ךלש דעיה לא םלוכ ונלש המישמה חוכ .םוסקה ץחה לע עיבצהל לכונ ,ריעה תפמ לע ךרד .הז תא תושעל תוסנלו לבגומ אוה ןמזה יכ רוכז .הנוכמל קזנ םורגל םה תויושגנתה עונמל לבא ,תוחוכ םנשיש קורזל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות