משחק לזאפ 2 & 1 םירפס :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Books 1 & 2 Jigsaw קחשמ

לזאפ 2 & 1 םירפס :רטופ יראה (Harry Potter: Books 1 & 2 Jigsaw):

.רטרופ יראה ריעצ םסוק לש ויתואקתפרה לע רפסמ רפסה רושק הזה קחשמה .לזאפה תא ףוסאל ךרטצנ תאז לכב .הז לע םינושארה םירפסה ינש לש יוסיכ לכ םע תונומת יתש ,הנומתה תא ונינפל .םתוא אלמלו בטיה לכתסת .הלאה םירויצה תא ביכרהל ךשמהב תונומת ירבש ינפמ ךלש המישמה ,לכה ירחא .זרדזהל זא ,לבגומ אוה המישמה תא םילשהל ידכ ןתינש ןמז רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות