משחק יראה המת :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Puzzled Harry קחשמ

יראה המת :רטופ יראה (Harry Potter: Puzzled Harry ):

.ךירבח תאו ךמצע תא רדבל ידכ םינוש םיקחשמ איצמהל יראה תדיחי .שחנל תפסונ הדיח םע םתוא גיצה אוה ,םויה .וב ךתיא קחשל ונאו הבה .הדש אוה ונינפל זא .לאמש דצב תירוקמה הנומתה תא תוארל לכונ .הקרפ איה הילעש עקרקה לש םירחא םיקלחבו .תירוקמה הנומתה לש ירבש תא ףוסאל איה ךלש המישמה .ורהמת לאו רהזיה .םש קחשמה לע םייניב תולבגה !בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות