משחק חומה :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Mastermind קחשמ

חומה :רטופ יראה (Harry Potter: Mastermind):

.הימדקאה סטרווגוהב ןמואמ יראה .םייוקיש םיאשונה דחא היה .םייוקיש רצייל המישמ ול ןתנ פיינס רוספורפ םויה .ךכב ול ורזעת ךתיא ונחנא .םיביכרמ לש הצובק דומלל תוריהזב זא .םיינזבזב דואמ םיארנ םה ,ןכ .העברא קר ונל שי לבא רתויה לכל םישנא השימח .וליא איה הלאשה .חילצת התאו ,םתיא םייוסינה תא סינכהל הסנת .רהממ וא לבגומ אוה ןמזה יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות