Naruto Shuriken Training קחשמ

ןקירוש וטוראנ תכרדה (Naruto Shuriken Training):

.ןקירוש תולעבה תא םג לבקמ ער דואמ הז לבא ,הרקא'צה טולשל השק ןמאתמ וטוראנ .בישקהל הצור אל דליה לבא ,קוידה תאו חוכה תא ול ןתיי רשא ,ולש הרקא'צה ןקירוש גי .הרשכה תרבוע וטוראנ ןקירוש ותושרב הרזע .הרקא'צה קורזלו התוא לבט דליהו ,קורזל לש ןוכנ חכה תאו ןוויכה תא תוהזל איה ךלש .קורזל תונוש תוקינכטב שמתשהל ,ןכ ומכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות