משחק ןורכיז קחשמ :2 םיסדרדה באינטרנט

                                  The Smurfs 2: Memory Game קחשמ

ןורכיז קחשמ :2 םיסדרדה (The Smurfs 2: Memory Game):

.לזאפב קחשל טילחה ונלש דמחמה תויח םיסדרדה .םתיא קחשל ונינש .הרוטקירקה לש תויומדה םע עיפות הנומתה ונינפל .םתוא חותפל לכונ ,רבכעה םע םהילע הציחל .תונומת גווזל םהיניב אוצמל ונדיקפת .םיסונובו תודוקנ חיוורת ונתיאמ המכ ואצמ לכ רובע .הכותב ראשיהל תוסנלו תלבגומ םיעוציב תלבקל תעל יכ רוכז .הלחתהמ לכה ליחתהל ךירצ ןמז ךל ןיא םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות