משחק דרדס בית קישוט באינטרנט

                                  Smurf House Decorating קחשמ

דרדס בית קישוט (Smurf House Decorating):

.תומולחה תיב תא רוציל ידכ ןמז לש םיוסמ םוכס רובע םכמ שרדנ יחכונה םושייב .שמתשהל לוכי התא יכ ,םינוש םירמוח לש בר רפסמ אוצמל לוכי התא חולה ירמוח .לודג רחבמ ידמל ךרטצת .הצור התא המ ,תיבה לש הרוצו עבצ לכ רוחבל לוכי התא .בשחמ רבכע תועצמאב קחשמב ןורתיה לע .ךתיבב ךירצ התאש המ לכ תונשלו ךלש םירמוחה תא להנל ךל רזוע הז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות