משחק ףיכ דלומה יברב יבייב הכיסנה יברב באינטרנט

                                  Princess Barbie and Baby Barbie Christmas Fun קחשמ

ףיכ דלומה יברב יבייב הכיסנה יברב (Princess Barbie and Baby Barbie Christmas Fun):

.ירפכ תיבב דלומה גח תא גוגחל הנטקה התב םע יברב .דלומה גח יצע - םירזבא תיב רסח ךא ,דואמ םיענ שי .םירז תולתלו םשג ףיסוהל ,םיינועבצ םיעוצעצ םע התוא שיבלהלו רדחה זכרמב רתויב ביה .םירותפכה םידגב תויורשפא תרזעב קוניתה הפי הלמשב priodente התא ,דלומה גח ץע תא .חמש דלומ גח תולבלו יכה םיטושיקה קיפ