משחק Denim הפי יברב באינטרנט

                                  Barbie Pretty In Denim קחשמ

Denim הפי יברב (Barbie Pretty In Denim ):

.םייח חרוא וליפאו הלמש ןונגס ,ךלש החתלמה ייוניש תובורק םיתעל טושפ יפויהו יברב .סני'ג - הקיסאלקה לא בוש הרזח וישכעו םלועה לש תונוש תונידממ תונונגס לש הרובח ך .בשוח יברב הככו - הנפואהמ תאצל אל סני'ג .לכל ומיאתיש תוקורסת רופיאו סני'ג לש םיפי םידגב תריחבב םכתרזע תא תשקבמ איה