משחק Rhythm ומוס באינטרנט

                                  Sumo Rhythm קחשמ

Rhythm ומוס (Sumo Rhythm ):

.םהלשמ תונוחצינ יאטרופס לע ףסכ חיוורהל ידכ רתויש המכ התליגשכ ,םיקורי םירלוד רא .הלש הקיזומה תא זבזבל המכח ףוק תבשחמ ךכ ,טושפ ןיינע אל - ליגרתה לבא .בצק ותוא לואשל ךירצ התא ,חוורה שקמ לע הציחל ידי לע ילקיזומ יוויל םע קזח םחול

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות