משחק יאוז & טרבלא באינטרנט

                                  Albert & Zoe קחשמ

יאוז & טרבלא (Albert & Zoe):

.תוחאו חא רותב קחשמ התא הזה קחשמב .םסוק םחול ולעה םה ,תודלי זאמ .לודג ברק ,עגר עיגה זאו .םישנא לכ טעמכ וגרהו ,ותלוכיבש לכ התליכש תיקנע תצלפמ ידי לע ףקתוה ךלש רפכב .ותוא גורהל וכלה םיצימא םילייח ' גו F ישקמ תועצמאב ןתינ קחשמה לוהינ .הפקתהה תא קזחלו ןגמ תתל ,וב לפטל ידכ :ויחא לע ףושיכ םיקהל יאוז תמישמו ,ברח םע