משחק ןודיח ינסיד Avalor לש הנלא באינטרנט

                                  Elena of Avalor Disney Quiz קחשמ

ןודיח ינסיד Avalor לש הנלא (Elena of Avalor Disney Quiz):

.ינסיד ףיכ ןודיח םלוע לש םידהואה רובע איצמה הנושארה היפוס הכיסנה בוט יכה רבחה .םהיביוא ירבחו תוכיסנ יתש לש רופיסה תא תעדל םג ךירצ התא ,יוארכ םיגצומ הלאשה ינ .תויורשפאה שולשמ הבושת תריחב ידי לע ביגהלו םהלשמ השיג ,עדיב חוטב התא םא .השדח היגוס השיג לבקמ התא ,ןוכנה תא אצמתש דע