משחק םיסוטמ :העיבצ יפד באינטרנט

                                  Coloring Pages: Aircraft קחשמ

םיסוטמ :העיבצ יפד (Coloring Pages: Aircraft):

.םיריעצ םידליו םירגובמ ךושמי הז עוצעצ .תיאבצ הפועת לש אשונה לע הריהבה העיבצה .םחולה לש לולת ראתמ יווק שי ךלומ ליחתהל ץחול התא ,טושפ דואמ אוה קחשמה .תצלפמה ריוואב הניפה תא עובצל עבצ לש חול ךותמ רוחבל ידכ (רבכע) תשרבמה תא תחקל .תיאבצ הפועתה תעיבצו תא תוארל הצור תייה המ םלוכל הארה !בוט לזמ