DC Superhero Girls Katana קחשמ

הנאטק DC תודלי רוביג (DC Superhero Girls Katana):

.םירוחש םינווג שובלל בהואו ןושל-דח ,זירז ,קזח ותוא אוה םשל יכ ,םשה תא תאשונ אי .רעיש יפויו ka ,עבצב תויהל לוכי רשא ,השבלהה רדחב םיגצומה םימגדה לכ ,הלש תויתמח Transform קיזהל לוכי אל הז טעמ תוישנ ,השיא.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות