Burrito blitz קחשמ

ץילב וטירוב (Burrito blitz):

.ינתפאש םילבנ לש בחר ןווגמ ךותמ תושונאה תא ליצהל קר אל לווראמ םו .םרובע ןמז הברה ראשנ אל יכ םא ,םהלש םיביבחת םהל שי יפא תוברק ןיב .הלש תידיליה םטוגב עוגפל וסינש הלא לכ םע החלצהב הדדומתה המצע איה .גנירטייק םירושקה ןיטולחל וילש ןיינע לע לבא ,ירזכא תוברק לע היהי .תונוש תומיתס םע םיעט סוטירוב רוכמל הטילחה ובש ןטק ףיטחב הרצענ ר .ןושארה תרשל תוחוקלב הל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות