משחק םיירנירטווה םילוחה יתב באינטרנט

                                  Animal Hospital קחשמ

םיירנירטווה םילוחה יתב (Animal Hospital ):

.התוליעפ לש ןושארה םויה אוה םויהו םייח ילעבל םילוח תחתפש רובע ,יאופר לופיטו הק .שורדה לופיטה תא םהל קפסלו םילפוטמה לכ תא תחקל הסנ .בלכו תורצב לותח תמירג תמכוחב םיסוריו לוטיב ,םיכילה לש תכרעמ להנל ןוכנה דרשמל .שדח דויצ תונקלו ףסכ ףוסאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות