משחק יקירוקיק תוריפ באינטרנט

                                  Kikoriki Fruits קחשמ

יקירוקיק תוריפ (Kikoriki Fruits):

Croche ןיבמ דיחיה - בנראה Smeshariki, יבויחב הייפצב תויעבב לכבו בוט חור בצמב ה .תנווגמו םירגוב תורפ ירבח גישהלו םלועה תא תוארל תכלל תונמדזהה תא ימצעל האר ןפש .תוימיטפוא דבאל אל ול ורזע .םיקיצמ םיברוע םע םיחרומ םע חטש תציחל ,םיצחה םע ןבאה חטשמ לע הציפק