משחק 2 עוקש באינטרנט

                                  Absorbed 2 קחשמ

2 עוקש (Absorbed 2 ):

.חדקא​​ טילק - ןיטולחל שדח ינרדומ רפוס קשנ תווחל רוביגה תרזע .םיבמוז םילושכמ םע דדומתהל רתוי בוט הז תא ורצי םינעדמ .קבאה רגרג םתוא ריאשהל אל ,תוצלפמ םע תולקב רשיי אוה קשנהש הדבועה תא ללוכ אל הז