משחק Arm היגרוריכ תרזע :6 לודג רוביג באינטרנט

                                  Big Hero 6: Help Arm Surger קחשמ

Arm היגרוריכ תרזע :6 לודג רוביג (Big Hero 6: Help Arm Surger):


.םירחא רצו Beymaksa רובע םייתסה אוה ףסונ ברק .בוט בצמב הפילח ךירצ אוה וישכעו המוגפ דואמ התייה הנושארה םעפה .רדסל ידכ תופיחדב םיקוקז רשא ,דיב העיצפ אוה ,אל לזמ היה דליה לבא .עצפה תא ןקתל םייאופר םילכב שמתשה .םשייל םכל ורזעיש םילכ וליא .ךסמה לע גצומש יפכ עורזה לע ליעפהלו הז תא חק .ברקל תאצל בושל םילוכי םהו ,הנוכנ הרוצב אובל תשופחת יוותו תויצלופינמ דצמ לכה י

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע