משחק הלכה םע ןתחתהל Baymax :6 לודג רוביג באינטרנט

                                  Big Hero 6: Baymax Marry The Bride קחשמ

הלכה םע ןתחתהל Baymax :6 לודג רוביג (Big Hero 6: Baymax Marry The Bride):


Beymaks םהיסחי יאושינ ןקתל םהש ןמז עיגה ינשה תא דחא ובהא ןמזמ רבכ ירמו. .תופי תולמש םהמ דחא לכ רובע םירהל לוכי התא ובש ,תולכ ןולס רקבמ התא םירוביגה םע .ןבומכ םיטישכת לש םיילענ ,הפי הרז ,רוונסמ תקהוב הנבל הלמש ,הרעש אוצמל הליבשב ה .ומצע םיאתהל הבינע ,הבינע ,הלק רתוי הברה סקמ שי .ךלש ןוימדה תא רותפל תויומדה תא עובצל ומכ ךלש איה הריחבה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע