משחק 2nd Ed יסקורפ ידי ןוזח באינטרנט

                                  Vision by Proxy 2nd Ed קחשמ

2nd Ed יסקורפ ידי ןוזח (Vision by Proxy 2nd Ed ):

.םימיאתמ םירמוח רחא שופיחב תכלל ךרטצי רזייחה ךכ ,תיללחה תא ןקתל שי ,ץראה רודכ .עסמב ולקתנ םישנאל עייסמ אוה ךא ,קותמ םדא תיומד הרזע .םהיתובשחמ רודחלו רשקתמ התא םתיאש הלא לש םייניעה ךרד תוארל לגוסמ אוה רוביגה ,ם Switch ןוילעה לנאפה לע םיאצמנ םה ,םינוש ףונ יגוס רובע.