Naruto Finding Fault קחשמ

האיצמ וטוראנ תלקת (Naruto Finding Fault):

.הארמב ישממ :םיווש םיקלח ינשל םלועה תא קלחל םיעשר תוחוכ עירפהל ךילהתב לבא ,בר .םתוא לסחיו תומלועה ןיב םינטקה םילדבהה תא אוצמל בייח התא ,םדוקה בצמל רוזחל ידכ .רתומ תויהל לוכי אל הזו ,חצני עורה ,ןמז ךל ןיא םא ,ןמז תצק ךל שי .רבכעה םע ךשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות