Puzzle Mania Cloudy With A Chance Of Meetballs קחשמ

לפאלפ לש םשג הינאמ לזאפ (Puzzle Mania Cloudy With A Chance Of Meetballs):

.עבט אמא םינוש החירפ םייוסינה ברעתהל לוכי אל התא ,הרקמב אלו ךופה ךלה לכה םסו ט .רוזעל םייופצ היירטמ ,רשב ירודכ לש םשגב םהלש הנומתה םע הנומת ביכרהל רשפאמה - ת .ןורחאה ךלהמה דעו רבכעה םע רידגהלו ,שרגמה לע תונוש תורוצ לש תוכיתח תא םיריבעמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות