Raiders Took my Dog  קחשמ

ילש בלכה תא וחקל םידדוש (Raiders Took my Dog ):

.רוביגה לש בוהאה דמחמה תייח יביוא ספתנש תורז תומדא לע העיסנה רחאל .הנגהה תא ץורפל תוסנלו ןושארה ולש הירוטירטה תא ופקת םה ,הזמ קוחר אל לבא ,הרעש .ברקתהל הסנמש ביוא לכ תורילו חיוורה ףסכה ליבשב רפשל רשפאש רזייל חדקא םע ךמצע ע .םכתואירב תא שדחל ידכ ,הנושאר הרזע תוכרע םג אלא ,דבלב תועבטמ אל ררופתי םתיא .דויצהו רוביגה לש הנגהה תא רפשל היהי ןתינ ,קשנה דבלמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות