משחק תידנק המאתהה :םיסדרדה באינטרנט

                                  The Smurfs: Candy Match קחשמ

תידנק המאתהה :םיסדרדה (The Smurfs: Candy Match):

.תוקידב לש הרדס רובעל םיכירצ םה הז תא לבקל ידכ לבא ,םיקותמ לש םילודג םיבהאמ םי .םהירוביג תא שוגפל הצור התא םא םהל רוזעל לוכי התא .קותמה קתממה הנזאה תעב - םהלש םייגאמ תוחוכ םילבקמ םהש הדיחיה ךרדה ,לכה ירחא .שרגמה תא ררחשל םלעיהל םילוכי םה ךכ ,תרחאל תחא הדוקנמ הזזה ידי-לע ,םיהז םיקתממ .המרה ךרואל םירבטצמה תודוקנ לבקת ,ףוסיא ךלהמב .םילשהל ידכ ןמז תודיריו םיקתממ רפסמש המר לכ םע .הדיח לכ םע דדומתהלו ןויגיה תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות