משחק העיבצ :תצלפמ תונוכמ תאו זיילב באינטרנט

                                  Blaze and the monster machines: Coloring קחשמ

העיבצ :תצלפמ תונוכמ תאו זיילב (Blaze and the monster machines: Coloring):

.תוינוכמ םע ולש עוצעצה תעיבצ בוט קורזל תצק ליגב םינבה לכ FLASH ךמצעב הז תא רייצל בר עבצ שמתשהל תעכ לוכי התאו וזכ תונמדזה ךל ןתנ. .עבצ םישרודה ןבל -רוחשב םירויצ השיש ויהי .תויומדה םע דחי תאזה תונמאה תא תוריהמב דומלל לוכי התא ,אל םאו ,דחא ךל שי םא רו .רחבנה עבצה תא אלמי םסק הזו הנומת לע ץחל ,עבצ תריחב ידי לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות