משחק 3 תולופכ וניד תואקתפרה באינטרנט

                                  Double Dino Adventure 3 קחשמ

3 תולופכ וניד תואקתפרה (Double Dino Adventure 3):

.לוכאל םיטוהל דואמ םה וישכעו תיקנע הציבמעקב קר הלא רואזוניד ינימ םיקורי ינש .םהלש לכואל גואדל םיכירצ ויה םהוהז dozvatsya אל םעפ ףא לבא ,ילש אמאל ורשקתה םה .םהמ דחא לכ ידי לע ורותב קחישש ,םירואזונידהלש תועיסנה תא קודב .תוקונית לש הריהמה החימצלםיצוחנ ךכ לכש,םיקותמ תוריפורשב לש תוכיתחה תא ףוסאל ךר .ןמזה ותואב קחשמה לש תוישארה תויומדה תא איבהל ךרוצ שיש,םוסק לטרופרוזעל ידכ רחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות