Masha and the Bear Hidden Numbers  קחשמ

רתסומה בודה ירפסמוהשאמ (Masha and the Bear Hidden Numbers ):

.אוה קרשרודיבהלכ תא תוסנל הצור רבכו,הדלונ אל ןיידעשהשאמ הבבוש הנטק הדלי .ןמאמ לש ותרזע אלל קילחהל דומללוחרקה לע הז וישכע .ןושאר רפכה לש רפסה תיב לש ףסה תא התצח איהש ינפל דומלל הכירצ איהש םירפסמ רחא ש .רשע דע דחאמ הלש רפסמה תא אוצמל לוכי התא םא ,לק הדימלה ךילהת תא ץיאהל ידכ .הדח ןיעוםבל תמושת תא רבחתהל ךירצ קר התא ,המישמה תא םילשהל ךל רוזעת תלדגמ תיכו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות