משחק םוריח תייחת לזנופר באינטרנט

                                  Rapunzel Resurrection Emergency קחשמ

םוריח תייחת לזנופר (Rapunzel Resurrection Emergency):

.הרזעל הקוקז איה תעכוהנואתלסנכנ לזנופר יפויה רעיש ךורא .םייאופר םידבוע לש סרוקה תא המילשמש,הזלא התרבח תא ךפה רזומ ןפואב לבא ,הדיל .ךממ ץוח דחא ףא לזנופר לש ותווקתכ,ןברוקה הנושארה הרזעהקפסל לגוסמ תויהל תולקב ל .םלה לשב םיזעה םיבאכהמףלעתה לזנופר ומכ םייח תוליצמ תולועפ עצבל ליחתמ בורקבוהחו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות