Lego Star Wars: Stormtrooper קחשמ

stormtrooper :םיבכוכ תמחלמ וגל (Lego Star Wars: Stormtrooper):

.וגל םיעוצעצב םיבכוכה תמחלמ םוקי לא וכל .םוקיה תא ליצהל ידכ רתויב הבושחה המישמהמ תחא עצבל תבייחשהפיקת יסוטמלתניינעמ המ .םיליגר םילזאפ רותפלוםיביוא תורילל ךרדב םייפיצפס םיטירפ לש שופיחבךובמ Droids ירי ינפמ הנגהל יוסיכב שמתשה ,ךתוא סורהל הסני ןמזה לכ. .וגרהנ אל םהש תונכוסמ תודוכלמ לע רבגתהל .ףלוחה קחשמב םכל ורזעיש םיניינעמ םיסונוב הברה אוצמל לכות םדקתמ קחשמהש לככ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות