משחק הלילצ םירואזוניד :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Dive Dinosaurs קחשמ

הלילצ םירואזוניד :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Dive Dinosaurs ):

.ןיינעמ והשמ הרוק דימת םירואזוניד לש םלועב .הקיסיפוהקיטמתמ םידמול םה םעפה .םימ םע לודג ןוינקוdyno המכ היהיש ינפל .ץחה לע הלעת אל םימה סלפמ,דמחמ תויח רובע הנוכנה הלילצה תא ךופהל איה ךלש המישמה .רשע דע דחא לש ןמיסהיהי עלסה לע .המרה התואב אוהש ,רואזונידשיגהלו,ץחהידי לע ןיוצש יפכ תוריהזב הארת .םירואזונידהמ קלח םינוש םירפסמ םע בלשל ךרוצ ןיא הז רפסמ םא .דמחנ סרפ לבקמ התאותודוקנ לבקמ התאש ןוכנ הז תא השוע התאש עגרב