משחק ךובמבידאב תואקתפרה :רואזוניד תבכר באינטרנט

                                  Dinosaur Train: Buddy Adventures in the Labyrinth קחשמ

ךובמבידאב תואקתפרה :רואזוניד תבכר (Dinosaur Train: Buddy Adventures in the Labyrinth):

.םישדח םירבד רוקחל ידאב לודג בהאמ םשב ןטקה רואזונידה .שדח לכ טעמכ וישכע ולו .ותיא שגפיהלוםילודגה םירואזונידהדחא תא אוצמל ידכ ךובמה ךרד רבוע אוה .הכלהשךרדה תא רוכזל לוכי דימת התא ,ליד גיב אל ,הלעמל םש לגלגל אל םא ,ךובמב רבכ .םהיחאל םירזוע םישדח םירכמ רידגהלוןמזה תא לצנל ,הרזעל םיקוקזש הלאב לקתיהל לולע .םשל עיגהל ךיאו,ךרדה התואב תיבלותוא הוולתש ,םהלש תירוקמה הרטמל לכתסמ התאשכ