משחק רעיש ןולס :6 לודג רוביג באינטרנט

                                  Big Hero 6: Hair Salon קחשמ

רעיש ןולס :6 לודג רוביג (Big Hero 6: Hair Salon ):


.הנתשמ הז םימעפלו הלש תימדתה לע רומשל הסנמ דימת אוה ,יפוי ינוכמ לש לודג ץירעמ .השדח הנומתרוציל ליחתהלו הרפסמברוביגהםע דחי תכלל .הלש תקורסתה תא תונשל ידכ םישורדה םילכה לכ תא ךל היהי .וריה ךובסה רעישה תא םיאתהל לוכי רשא ,לסלתסמ שיש ומכ ,הצור התאש ןוויכל רעישהתא .הבוט הנקתה עצבל קרסמב שמתשהל .םפשוםייפקשמ ,םיעבוכ ומכ םיפי שבלתהל םירזבאורעיש לש עבצה תא תונשל לוכי התא ,ףס

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע