משחק צהרי פינגווין באינטרנט

                                  Penguin Diner קחשמ

צהרי פינגווין (Penguin Diner):

.הפק רנייד וא תונחב קיזחמ התא ובש םילודגה םיקחשמה יבהואל .הפק חרק ךותב דבוע היהת התא ,הזה קחשמב זא .םעה ןמ ,ןכ .םיניווגניפה רובע דחוימב רצונש הפק תיב אוה הז ללגב .זילע תושעל ךלוה התא םא ויהי אל םיכוביס לע חווד אל .םויה ותואל ךלש םיחוורה לע ןיטולחל יולת הז .הרטמ תרדגומ המר לכבו .הז תא גישהל ךירצ התאו !תמאב ונ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות