משחק לרעוד באינטרנט

                                  Thrill Rush קחשמ

לרעוד (Thrill Rush):


?םירה תבכרלע בכרל יתיצר דימת .הלגעהםע ןטקה שיאטולשל ךירצ התא ובש הזה קחשמב םשגתי ךלש םולחה זא .ףרוטמ הלילו םויב םג ,תכלל לוכי התאש ךכ ,הנתשמ עקרב ףונהשםעפ לכב .גוהנל ףיכה רתוי,ביבסמ ףרוטמו .תודוקנ רפסמב יולת ,רשפאה לככ בר ןמז דמעמ קיזחהל הסנ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע