משחק Rollercoaster Creator Express באינטרנט

                                  Rollercoaster Creator Express קחשמ

Rollercoaster Creator Express (Rollercoaster Creator Express):


.םש ףיכ ןמזו םיעושעש יקראפ תכלל דליכ ונבהא ונלוכ .ףיכ תצק תושעל בינגמ דואמ תויהל לוכי אוהו ןיינעמ הברה ךכ לכ שי ,לכה ירחא .םירה ןוגכ תבכרב העיסנ לש רוקיבה ןבומכו קנעה לגלגה לע פמרט תחקל ,דחפ וא קוחש ר .תוריהמב ךפוהו םינוש תוטלס עצבל ,םיספה לע ןאוורקב רהמל רשאמ רתוי רירק תויהל לו .ותוא רידגהש הכישמה םע תיינבב עיקשהל ץמאמ המכ לע בושחל ונתאמ המכ לבא .םירה תבכר תונבל םיכלוה ונחנא קחשמ Rollercoaster Creator Express םויה .ףוסו הלחתה היהת ךסמה לע ונינפל .תבכרה תועצמאב הזל הז םתוא רבחל םיכירצ ונחנא ,םיעדוי םתאש יפכ .תושעל לק יד הז .ךילא וריוצי םירבחמה ובש םילכ לגרס אוה ןלהל .רחבנה םוקימה תא רידגהלו יוצרה טירפה לע ץוחלל ךירצ קר התא .בהזה יבכוכ לש םוקימה תא ןובשחב תחקל ךירצ התא רשקה יכ רוכזל שי ןכ ומכ .הז לע תודוקנ ךל ונתני םהו םב תעגל בייח ןוורקה תגיהנ תעב .ףוסה דע ועיגי םה הנוכנ הרוצב השענ םאו העבג לע תבשלו וכלי םישנא ,הדובעה לכ תא .תומלו ףוטקל םה ,רדסב אל והשמ תישע םא .ךלש תיגולה הבישחה חתפל ךל ורזעי ןיינעמ יד אוה סרפסקא ארוב קחשמ ירה תבכר .וז הכישמ תנוב םנמז תא תולבל חמשת התא ונלש רתאב Rollercoaster Creator Express

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע