Kogama Roller Coaster World קחשמ

םלועה תיתחת תבכר רלור המגוק (Kogama Roller Coaster World):

.םלועה Kogama קחשמה Roller Coaster אבה עסמל םכתא ןימזמ ותוא חוכשל ךתוא הצור אל .הנטק םיעבצ ללשב הביתכ הנוכמ ב םירהה תבכר לע תורחתהל ךלוה רוחבה םעפה .ינועבצ ךובמ ומכ ,אלפנ םוקמב םכמצע תא אצמת רוביגה םע דחי .םילגלג לע רוזאה תא רוקחל תכללו הגהה ירוחאמ ובשיי רשאכ ,םתוא ופסאתש תועבטמ םימ .רוקראפ תושעל לוכי התא םהבש םינוש תומוקמב ךלש יפואה תא תחקל ולכוי םה ,תחרוז םי .תכלל וצר אל ריעה לש עבצה תא לחה ,תויורשפא ןומה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות