Swordless Ninja קחשמ

נינג'ה בלי חרב (Swordless Ninja):

null !רתויי אל ברחה רוביג ילב םג לבא ,דש הבנגנ ברחה תאו ולש בהאמה - הרק לזמ רס null .ףסונ םודיקל רובעל בייח התא וכרדש תומרה תא רוחבל לכות ,תימלועה הפמה לע הע null .סונוב ןמז םג ומכ ,םיביוא ןברוח ,תועבטמו םיצפח ףוסיאל :תודוקנ חיוורת המר null .םהישאר לע ץופקל ידכ קיפסמ םיביוא תגירה לע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות