משחק סופר בטלן באינטרנט

                                  Super Drifter GT קחשמ

סופר בטלן (Super Drifter GT):

?הקתפרה תיצר !תורחתב ךלש דיה תא הסנ !ךמצעב תוריהמב ךרוצה תא שיגרהל םג אלא ,יתימא בכור קר אל שיגרת התא ןאכ יכ ,תואד .הנוכנ תוטנידרואוקב העונת תוננובתה ,הלולת הצירמה םייבמ אוה תושעל ךילעש לכ !חילצת התאו ,תונלבס ץמאמב !תודוקנ רפסמו ןמזה תלבגמ וחכשת לא !ידידי ,בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות