משחק גרור שד Race 2 באינטרנט

                                  Drag Race Demon 2 קחשמ

גרור שד Race 2 (Drag Race Demon 2):

.יתימא בכור ומכ שיגרהל תונמדזהה תא ךל היהי ובש שאלפ םושיי .המצעה תינוכמב ביואה תא סיבהל תירקיעה המישמה .ךורא רשי שיבכ לע ,דחא לע דחא ותיא תורחתהל .הטילש לש תונוכתה תא קודבל חוטב תויהל ידכ ,הסינכה תא םשיימ התאש ינפל .קחשמה תונחב םתוא רפשלו תושדח תוינוכמ תונקל לכות ,ךרד םדקתהל התאש יפכ ,ןכ ומכ .רטנ רפשמה = Shift ,תרמשמה ךוליה = הטמל / הלעמל םיצחה ישקמ .רבכעה םע לאמשמש ץחה תא רורג ,תוריהמ ףיסוהל ידכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות