משחק מגיני פורטל באינטרנט

                                  Portal Defenders קחשמ

מגיני פורטל (Portal Defenders):

?ןפוד אצוי רז םע ברקל תאצל ץמואה תא םכל שי םא .ךליבשב אוה הזה קחשמה זא ,ןכ םא .םמצע לע דומעל לוכי התאש םלוכל חיכוהל .ךתוא םיפקות םיביואה תא גורהל .םישדח םיתבוש יררועתמ הדיפקב תופצלו תדלקמה םע תולועפה לכ םאה .רתוי הבירי איה םהמ דחא לכ השדחה המר .בוט לזמ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות